anthony gayton, porno magazine

Porno Magazine 2008

digital pigment print on paper 40 x 50cm